Zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

I. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: Lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o.
IČO: 28908741
Sídlo: Petra Rezka 1090/3, 14000 Praha, Nusle
Spisová značka: C 152488 vedená u Městského soudu v Praze

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@ordinacevysehrad.cz nebo dopisem zaslaným na adresu Lékařské ordinace Vyšehrad.

 

II. ZPRACOVÁVANÉ SOUBORY COOKIES

 

Naše webové stránky zpracovávají následující cookies:

Nezbytné cookies – technické cookies bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek – tyto cookies nemohou být vypnuty a nevyžadují souhlas uživatele.

Jedná se o cookies dočasné – ty jsou ukládány Vaším prohlížečem pouze po dobu, kdy pracujete s prohlížečem webových stránek.

Funkční cookies – umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, přihlašovací údaje, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte) a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Funkční cookies mohou obsahovat osobí údaje. Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud tyto cookies zakážete, některé funkce webových stránek nemusí pracovat správně.

Tyto cookies zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči po delší dobu – délka období je závislá na nastavení Vašeho internetového prohlížeče a lze ji ovlivnit prostřednictvím tohoto nastavení.

Naše webové stránky nevyužívají Výkonnostní (analytické) cookies, které shromažďují statistické informace ani Marketingové (reklamní cookies) třetích stran pro účely cílení reklamy.

 

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SOUBORŮ COOKIES

 

Účelem zpracování cookies je zajištění fungování webových stránek a zapamatování si takových informací, které zvyšují komfort užívání webových stránek. Slouží k efektivní navigaci na stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z webové stránky. Umožňují také rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.

 

IV. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci souborů cookies je oprávněný zájem u nezbytných cookies a Váš souhlas u cookies funkčních.

 

V. ODVOLÁNÍ SOUHLASU PROSTŘEDNICTVÍM NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE

 

Souhlas s použitím souborů cookie vyjadřuje uživatel našich webových stran prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Tento souhlas může být prostřednictvím nastavení prohlížeče i odvolán.

Chcete-li zakázat soubory cookie, musíte změnit nastavení prohlížeče webových stránek a odmítnout soubory cookie. Postup odmítnutí cookies se liší podle používaného prohlížeče. Podrobnosti o tom, jak zakázat soubory cookie pro nejpopulárnější prohlížeče, jsou uvedeny níže

 

VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu, která je uvedena výše u jednotlivých typů cookies.

 

VII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

 

VIII. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

 

Ordinace Vyšehrad přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Ordinace dodržuje všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

IX. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@ordinacevysehrad.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

X. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ordinace Vyšehrad nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

XI. ÚČINNOST

 

Tyto zásady zpracování cookies jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v naší ordinaci.

 

V Praze dne 25. května 2018