Zásady ochrany osobních údajů – Lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Společnost Lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o., se sídlem Petra Rezka 1090/3, 14000 Praha, Nusle, IČO: 28908741 (dále jen „ordinace“ nebo „správce„) by vám tímto dokumentem ráda předala základní a důležité informace týkající se rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů, které získává v souvislosti se svou činností.

 

I. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obchodní firma: Lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o.
IČO: 28908741
Sídlo: Petra Rezka 1090/3, 14000 Praha, Nusle
Spisová značka: C 152488 vedená u Městského soudu v Praze

Ve věcech ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit e‑mailem na adresu info@ordinacevysehrad.cz nebo dopisem zaslaným na korespondenční adresu ordinace (viz. sídlo).

 

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 

Ordinace zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování zdravotních služeb (ambulantní všeobecné praktické lékařství a pracovně lékařské služby) a za účelem činností s tím souvisejících (např. vedení zdravotnické dokumentace). Jedná se o osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, adresa bydliště nebo sídla, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce a podpis
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace podobného charakteru
 • Zdravotní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) – anamnéza, diagnóza, výsledky laboratotních šetření, lékařské záznamy a podobné citlivé informace týkající se zdravotního stavu pacientů, které jsou v případě pracovně lékařských služeb rozšířeny o záznamy týkající se zaměstnání, zaměstnavatele, pracovní pozice a rizik souvisejících s výkonem činnosti pro daného zaměstnavatele..

Ordinace může také zpracovávat údaje za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluv týkajících se činnosti ordinace či v souvislosti s ní – tyto ordinace uzavřela se svými smluvními partnery (poskytovateli zdravotních služeb, pacienty, odběrateli a dodavateli) a zpracování osobních údajů probíhá na základě a v mezích těchto smluv:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště / sídla, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, IČO, DIČ, identifikační číslo zařízení, podpis
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Údaje o vzdělání nebo kvalifikaci – odborná způsobilost, průběžné vzdělávání a osvědčení o dosažené kvalifikaci apod.
 • Platební informace – číslo bankovního účtu

Nad rámec výše uvedeného ordinace uchovává základní kontaktní údaje pacienta z titulu oprávněného zájmu poskytovatele zdravotní péče, a to výhradně za účelem komunikace s pacienty v oblasti poskytování zdravotní péče, v oblasti zajištění možnosti objednání k lékaři, poskytování informací o možnostech a nároku pacientů v oblasti preventivní péče. Kontaktní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení požadavku pacienta nebo po shodnou dobu, po kterou jsme ze zákona povinni uchovávat naši zdravotní dokumentaci.

 • Kontaktní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, korespondenční adresa a e-mail.

Existuje velmi úzká kategorie osobních údajů, které ordinace zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů:

 • Údaje o návštěvách internetových stránek ordinace (cookies, IP adresa návštěvníka a podobné údaje).

 

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje ordinace zpracovává za účelem poskytování zdravotních a bezprostředně souvisejících služeb, za účelem vykazování, vyúčtování a zpětné kontroly poskytovaných zdravotních služeb, za účelem případného výkonu činnosti revizního lékaře, za účelem zajištění specializovaných vyšetření či obdobné péče, za účelem zajištění požadavků orgánů výkonu státní moci (Policie ČR, soudy atp.), za účelem zajištění pracovně-lékařských služeb pro vašeho zaměstnavatele nebo za účelem hlášení vybraných nemocí (pouze v případech, kdy tuto povinnost ukládá platná legislativa). Osobní údaje zpracováváme také za účelem komunikace se subjektem osobních údajů pro zajištění zdravotní péče nebo pro zajištění provozu naší webové prezentace.

 

IV. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ordinace je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dále pak v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, poskytuje další zdravotní služby v oblasti pracovního lékařství.

Právním základem zpracování osobních údajů je tedy zejména plnění práv a povinností vyplývajících z poskytování zdravotních služeb (viz zákony výše), doba zpracování a uchování dat ve společnosti je potom dána především zákonnými lhůtami stanovenými ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci souborů cookies je oprávněný zájem u nezbytných cookies a Váš souhlas u cookies funkčních.

Právním základem při zpracování osobních údajů souvisejících s komunikací mezi ordinací a subjektem osobních údajů je oprávněný zájem ordinace.

 

V. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Aby mohla ordinace plnit své zákonné povinnosti, které jí stanoví právní předpisy nebo uzavřené smlouvy, předává údaje o svých klientech (pacientech) a smluvních partnerech třetím stranám, mezi něž se řadí zejména zdravotní pojišťovny, další provozovatelé zdravotních služeb, správce daně a zároveň i zpracovatelé pověření ordinací ke zpracování osobních údajů za účelem plnění jejích zákonných a smluvních povinností (provozovatel archivace dat, auditoři, provozovatelé IT systémů, subjekty, které provádějí vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb apod.).

 

VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje zpracováváme formou záznamu, shromažďujeme a ukládáme v elektronické nebo tištěné podobě a uchováváme je po dobu, kterou stanoví zvláštní právní předpisy (např. výše zmíněná vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci).

Nad rámec stanovený zvláštními právními předpisy ordinace uchovává základní kontaktní údaje pacienta z titulu oprávněného zájmu poskytovatele zdravotní péče, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení přijatých požadavků pacienta, po dobu nezbytně nutnou pro zajištění zdravotní péče tomuto pacientovi (komunikace s pacientem) nebo po dobu, po kterou je ze zákona ordinace povinna uchovávat pacientovu zdravotní dokumentaci.

Soubory cookies uchováváme po dobu, která je technologicky nezbytně nutná nebo po dobu vašeho souhlasu se zpracováním těchto souborů – více informací najdete ve zvláštním dokumentu.

 

VII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

 

VIII. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

 

Ordinace Vyšehrad přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Ordinace dodržuje všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

IX. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@ordinacevysehrad.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

X. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ordinace Vyšehrad nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

XI. ÚČINNOST

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v naší ordinaci.

 

V Praze dne 25. května 2018